Hjem » Islamisk viden » Islamisk ordbog

Islamisk ordbog

På denne side finder du en liste med islamiske ord og deres oversættelse, som bruges hyppigt af mange muslimer. Det er ikke nødvendigt at lære alle ord samt betydning udenad, mange har gavn af at bruge listen som opslagsværk. Hvis du har tilføjelser/rettelser til listen, er du meget velkommen til at kontakte os.

Profeten Muhammad ﷺ

 

 

 

Dagligdags udtryk

In shā’a Llāh = Hvis det er Allāh’s vilje
Mā shā’a Llāh = Hvad Allāh ville
BismiLlāh = i Allāhs Navn
Subhāna Llāh = Æret være Allāh
Astaghfirullāh = Jeg søger tilgivelse hos Allāh
Al-ḥamdu li-Llāh = Al lovprisning tilkommer Allāh

Den islamiske fredshilsen:
As-salāmu ‘alaykum = Allāhs fred være med dig
As-salāmu ‘alaykum wa raḥmātu Llāh = Allāhs fred og barmhjertighed være med dig
As-salāmu ‘alaykum wa raḥmātu Llāhi wa barakātūh = Allāhs fred, barmhjertighed og velsignelse være med dig

Hvortil man kan svare tilbage:
Wa ‘alaykum as-salām = Og Allāhs fred være med dig
Wa ‘alaykum as-salām wa raḥmātu Llāh = Og Allāhs fred og barmhjertighed være med dig
Wa ‘alaykum as-salām wa raḥmātu Llāhi wa barakātūh = Og Allāhs fred, barmhjertighed og velsignelse være med dig

Efter Allāh (subḥānahu wa ta’ālā):
Subhānahu wa ta’ālā = æret og Ophøjet (være Han)
’Azza wa jall = Den hvis Magt dominerer alt/Den mest magtfulde over alting
Tabārak wa ta’ālā = Glorificeret (være Han)

Efter Profeten Muḥammad ﷺ siger og skriver man:
‘Alayhis-salātu wa salām = Allāhs velsignelse og Fred
Salla Llāhu ‘alayhi wa sallam = Allāhs velsignelse og Fred over ham

Efter andre Profeter:
‘alayhis-salām = Allāhs fred være med ham

A-Z

[A]
Allāhu aʻlam = Kun Allāh ved det/Allāh ved bedst
Allāh = Gud
Astaghfiru Llāh =Jeg søger tilgivelse hos Allāh
Allāhu Akbar = Allāh er Størst
Al-ḥamdu li-Llāh = Al lovprisning tilkommer Allāh
Aʻūdhu bi Llāh = Jeg søger tilflugt hos Allāh
Ᾱkhirah = Det Hinsides
Aqīdah = Tro
Ᾱmīn = Oh Allāh accepter vores bøn
Ᾱdhān = Kaldet til bøn
Ᾱyah = Vers i al-Qur’ān

[B]
BismiLlāh = i Allāhs Navn
Bidʻah = Nyskabelse
Bāraka Llāhu fīki = Må Allāh velsigne dig (Kvinde)
Bāraka Llāhu fīkunna = Må Allāh velsigne jer (kvinder)
Bāraka Llāhu fīk = Må Allāh velsigne dig (mand)
Bāraka Llāhu fīkum = Må Allāh velsigne jer (mænd og kvinder)

Til ovenstående svarer man:
wa fīki = og med dig (kvinde)
wa fīkunna = og med jer (kvinder)
wa fīk = og med dig (mand)
wa fīkum = og med jer (mænd og kvinder)

[D]
Dunyā = Dette liv
Duʻā’ = En personlig bøn til Allāh
Dīn = Religion
Dhikr = Ihukommelse af Allāh
Daʻwah = Kald til islam

[F]
Farḍ = Obligatorisk
Fī sabīliLlāh = For Allāhs skyld
Fitnah = Prøvelse, splid, fristelse
Fatwā = En lovlig udledning af en mufti
Fiqh = Islamisk jura

[G]
Ghusl = Det rituelle bad (Man vasker hele kroppen)

[H]
Ḥasanāt = Belønning
Ḥarām = Forbudt
Ḥalāl = Tilladt
Ḥafiẓ = En som kan Koranen udenad
Ḥukm = Lov eller dom
Hijrah = Imigrere, udrejse, starten på den islamiske tidsregning
Ḥajj = Pilgrimsrejse til Makka, én af de fem søjler
Hidāyah = Retledning fra Allāh
Ḥijab = Tærklæde, slør, tildækning
Ḥadīth Qudsī = Ḥadīth der er leveret af Profeten ﷺ fra Allāh

[ I ]
In shā’a Llāh = Hvis det er Allāh’s vilje
Ijtihād = Udøvelsen af bestræbelsen/Nå frem til en afgørelse i en sag
Iʽtikāf = Generelt hentyder det til afsondring.  Iʽtikāf er tilbedelse, hvor en person isolerer sig og tilbeder Allāh. 
Iḥrām = Den tilstand af indvielse (inkl. dragt og bøn), som man skal være i for at udføre hajj. 
Ῑmān = Tro
Imām = En der leder bønnen
Innā li Llāhi wa innā ilayhi rājiʽūn = Sandelig tilhører vi Allāh og til Ham vender vi tilbage
ʽilm = Viden
ʻīd = Glædesdag, lovprisning el. Fejre

[J]
Jannah = Paradis
Jahannam = Helvede
Jumu’ah = Fredags bøn
Jazāki Llāhu khayran = Må Allāh belønne dig med godt (kvinde)
Jazāka Llāhu khayran = Må Allāh belønne dig med godt (mand)
Jazākumu Llāhu khayran = Må Allāh belønne jer med godt (mænd og kvinder)

Til ovenstående svarer man:
wa iyyāki = Og til dig (kvinde)
wa iyyāk = Og til dig (mand)
wa iyyākum = Og til jer (mænd og kvinder)

[K]
Kufr = Vantro
Kāfir = Vantro (mand)
Khalīfah = Stedfortræder, leder af det islamiske kalifat
Kuffār = Vantro (flertal)
Khuṭbah = Prædiken, den “tale” imamen holder til fredagsbøn

[L]
Lā ḥawla wa lā quwwata illā bi Llāh = Der er ingen kraft eller styrke foruden Allāhs

[M]
Mā shā’a Llāh = Hvad Allāh ville
Masjid = Moske
Madhhab = Lovskole, retsskole
Mu’min = Troende
Munāfiq = Hykler
Muftī = En retslærd som kan udstede fatwaer

[N]
Nafl = Frivillig tilbedelse
Nikāḥ = Islamisk ægteskab
Nūr = Lys
Naṣīḥah = Et islamisk råd

[Q]
Qiblah = Bederetning
Qur’ān = Koranen

[R]
Rasūlu Llāh = Allāhs Sendebud
Rukūʽ = Når vi bøjer os i salāh
Rakʽah = En enhed i salāh
Rabb = Herre, Skaberen, Forsørgeren, Den som alle skabningers eksistens er afhængig af, og Den som giver liv og forårsager død.

[S]
Subḥāna Llāh = æret været Allāh
Sharīʽah = Islamisk lovgivning
Ṣabr = Tålmodighed
Shayṭān = Satan
Shirk = Afgudsdyrkelse
Sunnah = Profetens ﷺ udsagn/sædvane
Ṣawm = Fasten, én af de fem søjler
Ṣalāh = Bønnen, én af de fem søjler
Sūrah = Kapitel i al-Qur’ān
Suḥūr = Det måltid muslimer spiser inden fasten begynder
Ṣirāt al-Mustaqīm = Den Oprigtige Vej
Sīrah = Biografi af Profeten Muhammad ﷺ  
Shahīd = Martyr (mand)
Shahīdah = Martyr (kvinde)
Shahādah = Islamisk trosbekendelse, én af de fem søjler
Ṣahābah = Profetens ﷺ ledsagere
Ṣahābiyyah = Den kvindelig form af Sahābah
Ṣadaqah = frivillig almisse

[T]
Tabāraka Llāh = Glorificeret være Allāh
Taqwā = Gudsfrygt
Takfīr = Kalde en for ikke-muslim
Tawḥīd = Monotheisme; Bekræftelse af Allāhs Enhed
Tawbah = Angre
Tarāwīḥ = Ekstra bønner i Ramadān efter ‘Ishā’ (20 rak’āt)
Tafsīr = Korankommentar, forklaringer og oversættelser til Koranen
Ṭarīqah = Vej 

[U]
Ukht = Søster
Ukhtī = Min søster
Ummah = Nation, det muslimske samfund, det fællesskab der omfatter alle muslimer
ʽumrah = En mindre pilgrimsrejse til Makkah, som kan tages når som helst på året
ʽulamāh = Islamisk lærd, (ental: ʽālim “vidende”)

[W]
Wuḍū’ = Den rituelle renselse
Witr = En bøn, man beder efter ‘ishā og før fajr (som består af 3 rakāt)

[Y]
Yawm al-Qiyāmah = Genopstandelse Dag

[Z]
Zakāh = Almisseskat, én af de fem søjler